លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ម​ហា​សន្និ​​បាត​តំ​ណាង​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​ស្រុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មាន​ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាត់​តាំង​ជោគ​ជ័យ​ ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​

មាន​ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាត់​តាំង​ជោគ​ជ័យ​ ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ 

ធ្វើសមទិន 01-07-2019

ចាប់​ពី​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០១៩ មក​ទល់​ឥ​ឡូវ​ មាន​ភូមិ​ភាគ​ជាច្រើន​​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ បាន​ចាត់​តាំង​ជោគ​​ជ័យ​​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​​មូល​ដ្ឋាន​ (ខណ្ឌ​ ស្រុក​ ​ទី​ប្រ​ជុំជន​ ក្រុង)​។

Tag: ម​ហា​សន្និ​​បាត​តំ​ណាង​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​ស្រុក