លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាម ឆ្លុះអេកូ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កភាពជឿជាក់ជូនអ្នកជំងឺ

បង្កភាពជឿជាក់ជូនអ្នកជំងឺ 

ធ្វើសមទិន 03-05-2017

ច្រើនឆ្នាំកន្លង ដំណាក់សុខាភិបាលឃុំតាយវុាំង ស្រុកត្រឹងដេ (ខេត្តសុកត្រាំង) បានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកសុខាភិបាលនិងប្រជាជនស្ងើចសរសើរអំពី របៀបបម្រើការថែទាំអ្នកជំងឺ។

Tag: ម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាម ឆ្លុះអេកូ