លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មេរោគបរាសិត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការជំងឺក្នុងរដូវក្ដៅ

បង្ការជំងឺក្នុងរដូវក្ដៅ 

ធ្វើសមទិន 30-05-2017

អាកាសធាតុរដូវក្ដៅ តែងបង្កភាពរាំងស្ងួតនិងស្អុះស្អាបបណ្តាលឲ្យមេរោគបរាសិតច្រើនប្រភេទ កើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ម៉្យាងទៀតអា កាសធាតុស្អុះស្អាបបានញុាំងឲ្យមនុស្សម្នា ហូបពុំសូវបានសម្រាន្តពុំសូវ

Tag: មេរោគបរាសិត