លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មេភូមិ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ពិធី​សែន​ដាក់​ស្គរចុះ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​វិ​សេស​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​របាំស្គររបស់​ជន​ជា​តិ​យ៉ៃ​

ភាព​វិ​សេស​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​របាំស្គររបស់​ជន​ជា​តិ​យ៉ៃ​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

ជន​ជា​តិ​យ៉ៃ​ មក​ពី​ស្រុក​មៀវវ៉ាក ខេត្ត​ហាយ​៉ាង​ បាន​ឧទ្ទេស​នាម​ពីពិធី​បុណ្យ​មួយ​ដែល​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​ពិធី​បុណ្យ​របាំស្គរដ៏​ល្អ​វិ​សេស​របស់​ជន​ជា​តិ​ខ្លួន​ ដល់​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ដែល​បាន​មក​ទស្សនា​នៅ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌​-ទេស​ចរ​ណ៍​បណ្តា​ជន​ជា​តិ​វៀត​ណាម (ដុង​ម៉ូ សុើងតី ហាណូយ​)។​

Tag: មេភូមិ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ពិធី​សែន​ដាក់​ស្គរចុះ