លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​ងៀត​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភូមិ​ធ្វើ​ងៀតត្រឹង​ដេ ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម

ភូមិ​ធ្វើ​ងៀតត្រឹង​ដេ ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​សមុទ្រ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ទាញ​យក​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​ពី​ប្រ​ភព​ជល​ផល​នេសាទ​ដើម្បី​ច្នៃ​ធ្វើ​ងៀត​មាន​រស​ជាតិ​ឆ្ងាញ់​ ល្បី​ឈ្មោះ​។

Tag: មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​ងៀត​