លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ នៅ​ស្រុក​អ៊ូ​មិញ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​

ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2019

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ មាន​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ​ជា​ច្រើន​នៅ​ស្រុក​អ៊ូ​មិញ​ ខេត្ត​កាម៉ា​វ តែ​ងខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ ពង្រីក​ស្មារ​តី​ជម្នះ​លំ​បាក​ឈាន​ឡើង​ រួម​ចំ​ណែក​ធ្វើ​មាន​សម្រាប់​គ្រួ​សារ​ និង​កសាង​មាតុ​ភូមិ​កាន់​តែ​សម្បូរ​សប្បាយ​។​

Tag: មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជា​តិ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ នៅ​ស្រុក​អ៊ូ​មិញ​