លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អស់ពីចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ

អស់ពីចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ 

ធ្វើសមទិន 20-06-2017

 រយៈកាលជាង២៤ឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់នឹងផ្នែកសុខាភិបាល មហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិតហាហ្វាងចិញ នាយកមន្ទីរពេទ្យ៣០/៤ខេត្តសុកត្រាំង តែងយក ចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពប្រជាជនដោយអស់ពីចិត្ត។

Tag: មហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិត