លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មណ្ឌលប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បេក្ខ​ជន​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ជាង​៨៨៧.​០០០​នាក់​ ឈាន​ចូល​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០១​៩

បេក្ខ​ជន​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ជាង​៨៨៧.​០០០​នាក់​ ឈាន​ចូល​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០១​៩ 

ធ្វើសមទិន 01-07-2019

សប្តាហ៍​កន្លង​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​២៥​ ខែ​មិ​ថុ​នា​​រ​ហូត​ដល់​ថ្ងៃ​២៧ ​ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ២​០១៩​ បេក្ខ​ជន​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ជាង​៨៨៧.​០០០​នាក់​ ឈាន​ចូល​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០១៩​។

Tag: មណ្ឌលប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ