លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ទស្សនា​ចួង​ដ៏​ធំ​នៅ​មណ្ឌល​សមាធិ​ទ្រុកឡឹម​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មណ្ឌល​ស​មា​ធិ​ត្រុក​ឡឹម​ត្រា​វិញ

មណ្ឌល​ស​មា​ធិ​ត្រុក​ឡឹម​ត្រា​វិញ 

ធ្វើសមទិន 16-09-2019

មណ្ឌល​ស​មា​ធិ​ត្រុក​ឡឹម​ត្រា​វិញ នៅ​ចម្ងាយ​ប្រ​មាណ​៦​០​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​ត្រា​វិញ ឆ្ពោះ​ទៅ​ទិស​អា​​គ្នេយ៍​-ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិតនៅ​ភូមិ​ឃ្វាន​ទៀវ សង្កាត់​ទ្រឿង​ឡុង​ហ្វា ទី​រួម​ខេត្ត​យ្វៀង​ហាយ។

Tag: ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ទស្សនា​ចួង​ដ៏​ធំ​នៅ​មណ្ឌល​សមាធិ​ទ្រុកឡឹម​