លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 10-05-2016

ខេត្ត​បាក​លីវ​មាន​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​​ចំ​នួន​១៤.៦៧៨ គ្រួ​សារ​ដោយ​មាន​ចំ​នួន​មនុស្ស​៨៨.១៧៦​នាក់ ស្រូប​អត្រា​៧,៦៦​%ប្រ​ជាជ​ន​ទូ​ទាំង​ខេត្ត​។ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ​កន្ល​ង​ អា​ស្រ័យ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​មាន​ការ​វិវឌ្ឍន៍។​ល។

Tag: ខេត្ត​បាក​លីវ