លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​សេីុ​ង​ត្រេវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិ​ស​នី​សុ​វត្ថិ​ភាព

ប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិ​ស​នី​សុ​វត្ថិ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 08-01-2018

យៈ​កាល​កន្លង ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​សេីុង​ត្រេវ​ អនុ​ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​សាម​គ្គី​ព្រះ​សង្ឃ​ស្នេ​ហា​ជាតិ​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ព្រះ​ចៅ​អធិ​ការ​វត្ត​ព្រះ​ពន្លា​ជ័យ ឃុំ​លឿង​ហ្វា ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ តែង​ស​កម្ម​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ចល​នា​ពុទ្ធ​បរិ​ស័ទ​ប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិ​ស​នី​សុ​វត្ថិ​ភាព​។

Tag: ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​សេីុ​ង​ត្រេវ