លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ព្រះតេជព្រះគុណតាង៉ុកកោ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វត្តដំបងពាក់បង្កើតវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនារី

វត្តដំបងពាក់បង្កើតវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនារី 

ធ្វើសមទិន 23-05-2017

ភូមិភាគជាច្រើនបាននិងកំពុងព្រួតដៃរួមកម្លាំងអភិរក្ស និងពង្រីក សិល្បៈប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរ ក្នុងនោះមានភ្លេងពិណពាទ្យ។ នៅ វត្តដំបងពាក់ ឃុំដូងចូវ ស្រុកហ្វៀងហាយ ខេត្តត្រាវិញ បានបង្កើតវង់ ភ្លេងពិណពាទ្យដោយមានអ្នកភ្លេងសុទ្ធតែជានារី។ 

Tag: ព្រះតេជព្រះគុណតាង៉ុកកោ