លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ពិ​ធី​យក​វត្ត​បដិ​បត្តិ​ព្រះ​ឧ​បជ្ឈាយ៍​ យឿង​ញុ​ើង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិ​ធី​យក​វត្ត​បដិ​បត្តិ​ព្រះ​ឧ​បជ្ឈាយ៍​ យឿង​ញើុង

ពិ​ធី​យក​វត្ត​បដិ​បត្តិ​ព្រះ​ឧ​បជ្ឈាយ៍​ យឿង​ញើុង 

ធ្វើសមទិន 15-07-2019

វត្ត​ព្រែក​អណ្ដើក ឃុំ​ថាញ់​ភូ ស្រុក​មីស្វៀង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រា​រព្ធ​ពិធី​យក​វត្ត​បដិ​បត្តិ​ព្រះ​ឧ​បជ្ឈាយ៍​ ​ យឿង​ញើុង​ ប្រ​ធាន​សមា​គម​ព្រះ​សង្ឃ​សាម​គ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

Tag: ពិ​ធី​យក​វត្ត​បដិ​បត្តិ​ព្រះ​ឧ​បជ្ឈាយ៍​ យឿង​ញុ​ើង