លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ផ្សា​រអណ្តែ​តកៃ​រាំង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កឹង​ធើ​ ជាប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុង​ទាំង​៩​ ក្រុង​ព្រែក​ ទន្លេ​ដ៏​ល្បី​លើ​ពិ​ភព​លោក​ បាន​កា​សែត​អា​មេ​រិក​ស្ងើច​សរ​សើរ​

កឹង​ធើ​ ជាប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុង​ទាំង​៩​ ក្រុង​ព្រែក​ ទន្លេ​ដ៏​ល្បី​លើ​ពិ​ភព​លោក​ បាន​កា​សែត​អា​មេ​រិក​ស្ងើច​សរ​សើរ​ 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

កឹង​ធើ​បាន​ទស្ស​នា​វដ្តី​ ស្តីពី​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​បែប​ស៊ីវិ​ល័យ​របស់​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក​ Departures ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ជា​ក្រុង​១​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុង​ទាំង​៩​ ដែល​មាន​ប្រ​ព័ន្ធ​ព្រែក​ទន្លេ​សម្រាប់​បម្រើ​វិស័យ​ទេស​ចរ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំ​ផុត​។​

Tag: ផ្សា​រអណ្តែ​តកៃ​រាំង​