លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ផ្ទះ​មីង​ឡឺធីយ៉ែ សង់​លើ​ដី​ដែល​រដ្ឋ​ឧប​ត្ថម្ភ​ទិញ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្រុក​ថ្កូវ​អនុ​វត្ត​ល្អ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​

ស្រុក​ថ្កូវ​អនុ​វត្ត​ល្អ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

ស្រុក​ថ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ប្រ​មាណ​២​៥​.១​៥​៦​គ្រួ​សារ​។​ រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​ (២​០​១​៤​-២​០​១​៩​) ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​នៅ​ស្រុក​ថ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​សំ​ខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ លើ​កកម្ពស់​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ និង​ស្មារ​តី​របស់​ប្រ​ជា​ជន​។​

Tag: ផ្ទះ​មីង​ឡឺធីយ៉ែ សង់​លើ​ដី​ដែល​រដ្ឋ​ឧប​ត្ថម្ភ​ទិញ​