លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប​ង​ស្រី​គឹម​មី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក 

ធ្វើសមទិន 16-10-2017

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​​ប្រ​ភព​ទុន​វិ​និ​យោគ​របស់​រដ្ឋ ដើម្បី​ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ជីវ​ភាព​។

Tag: ប​ង​ស្រី​គឹម​មី