លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្អូន​យឿង​ធី​ធូ​ង៉ឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិស្ស​ពី​រ​រូប​ទ​ទួល​បាន​រង្វា​ន់​លេខ​មួយ​ក្នុ​ង​ការ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស​ថ្នាក់​ខេត្ត

សិស្ស​ពី​រ​រូប​ទ​ទួល​បាន​រង្វា​ន់​លេខ​មួយ​ក្នុ​ង​ការ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស​ថ្នាក់​ខេត្ត 

ធ្វើសមទិន 07-07-2019

ប្អូន​យឿង​ធី​ធូ​ង៉ឹង​ និង​ថាច់​ធី​ញ៉ាង​ ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២​/៤ សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ឡុង​ហ៊ីប ស្រុក​ថ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។ ប្អូន​ទាំង​ពីរ​នាក់​ បាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​និង​ច្នៃ​បង្កើត ​“ម៉ាស់​មុខ​” (ធ្វើ​ពី​ទឹក​ដូង​ទុំ​) ទ​ទួល​បាន​រង្វាន់​លេខមួ​យ​ក្នុង​ងការ​ប្រ​​ឡង​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស​ថ្នាក់​ខេត្ត​​ ឆ្នាំ​២០១៩​។

Tag: ប្អូន​យឿង​ធី​ធូ​ង៉ឹង