លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ឃុំ​ទ្រុង​ថា​ញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​នៅ​ឃុំ​ទ្រុង​ថា​ញ់ចូល​រួម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​

ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​នៅ​ឃុំ​ទ្រុង​ថា​ញ់ចូល​រួម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

លោក​ផាមមិញ​ហ្វាង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​វុងលីម ខេត្ត​វិ​ញឡុង​ ឱ្យ​ដឹង​ ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​កំ​ពុង​សកម្ម​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។​

Tag: ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ឃុំ​ទ្រុង​ថា​ញ់