លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ជា​ជន​តែ​ងមក​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ទាន់​ពេល​

ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ទាន់​ពេល​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

តាម​ស្ថិតិ​របស់​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ ត្រូវ​បាន​រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិ​និ​យោ​គ​ លើ​កកម្ពស់​គុណ​ភាព​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​។​

Tag: ប្រ​ជា​ជន​តែ​ងមក​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​