លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រ​ជា​ជន​ចាប់​ឆ្នោត​ទទួល​គោ​តាម​លេខ​រៀង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ពង្រីក​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​

ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ពង្រីក​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

រយៈ​ពេល​កន្លង​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ចាប់​ពី​មជ្ឈិម​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​គម្រោង​និង​គោ​ល​នយោ​បាយ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​ឧប​ត្ថម្ភ​ដល់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​។​

Tag: ប្រ​ជា​ជន​ចាប់​ឆ្នោត​ទទួល​គោ​តាម​លេខ​រៀង​