លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រឡងប្រណាំងគឺស្នេហាជាតិ

ប្រឡងប្រណាំងគឺស្នេហាជាតិ 

ធ្វើសមទិន 12-06-2017

មុន​នេះ​៦៩​ឆ្នាំ នៅ​ថ្ងៃ​១១ ខែ​មិ​ថុ​នា ឆ្នាំ​១៩៤៨ លោក​ប្រ​ធាន​ហូ​ជី​មិញ បាន​"​អំ​ពាវ​នាវ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ស្នេ​ហា​ជាតិ" ជា​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ឲ្យ​ការ​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ស្នេ​ហា​ជាតិ​រីក​សាយ​ភាយ រួច​ក្លាយ​ជា​ជំ​នោរ​បដិ​វត្តន៍ រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ទៅ​លើ​ជ័យ​ជម្នះ​នៃ​បដិវត្តន៍​ប្រ​ទេស​យើង​។

Tag: ប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ