លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប៉ូយបូ៊យហ្វឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ម៉ាយធីដឿក

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ម៉ាយធីដឿក 

ធ្វើសមទិន 26-04-2017

អ្នក​មីង​ម៉ាយ​ធី​ដឿក នៅ​មណ្ឌល​៦ សង្កាត់​កៃ​ខេ ខណ្ឌ​និញ​កេវ (ក្រុង​កឹង​ធើ) មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ អ្នក​មីង​នៅ​ទាំង​បាន​កម្មា​ភិ​បាល​សង្កាត់​កៃ​ខេ ស្រ​ឡាញ់​រាប់​អាន​ទៀង​ផង​។

Tag: ប៉ូយបូ៊យហ្វឹង