លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បាញ់​ថ្នាំ​គី​​​មី​កម្ចាត់​មូស​ បង្ការ​​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ក្រ​សួង​សុ​ខា​ភិ​បាល​ផ្តល់​អ​នុ​សាសន៍​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​បង្ការ​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​

ក្រ​សួង​សុ​ខា​ភិ​បាល​ផ្តល់​អ​នុ​សាសន៍​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​បង្ការ​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​ 

ធ្វើសមទិន 05-08-2019

បច្ចុ​ប្បន្ន ចំ​នួន​ករណី​កើត​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ កើន​​៣,២​ដង​ បើ​ប្រៀប​នឹ​ង​ឆ្នាំ​២០១៨ ពិ​សេស​ ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេល​៥​សប្តាហ៍ ​កន្លង​ចំ​នួន​ករណី​កើត​ជំ​ងឺ​គ្រុន​​ឈាម​កើន​ឡើង​ឆាប់​ នៅ​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​នួន​៣៤ ចំ​ណុះ​តំ​បន់​ភូមិ​ ភាគ​កណ្តាល​ តី​ង្វៀន​ និង​ភូមិ​​ភាគ​ខាង​ត្បូង។

Tag: បាញ់​ថ្នាំ​គី​​​មី​កម្ចាត់​មូស​ បង្ការ​​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​