លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​សូត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង​ស្រី​ថា​ច់​ធីសូត  បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

បង​ស្រី​ថា​ច់​ធីសូត បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 23-09-2019

គ្រួ​សារ​បង​ស្រី​ថា​ច់​ធីសូត នៅ​ភូមិ​ទ្រនំសេក ឃុំ​ឡងមី ស្រុក​តាម​ប៊ិ​ញ ខេត្ត​វិ​ញឡុង​ មុន​នេះ​ជា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រមួយ​ក្នុង​ឃុំ​។​ ដោយ​សារ​មាន​គោ​ល​នយោ​បាយ​ឧប​ត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ​ ទើប​គ្រួ​សារ​គាត់​បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ។​

Tag: បង​ស្រី​សូត