លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​សុើង​ធី​ត្រាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ហ៊ីបហ្វា ព្រួតដៃគិតគូរវិស័យសិក្សាអប់រំ

ហ៊ីបហ្វា ព្រួតដៃគិតគូរវិស័យសិក្សាអប់រំ 

ធ្វើសមទិន 05-12-2016

ទ្រុង​ថាញ់ ជា​ឃុំដែលមាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែររស់​នៅ​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​វុង​លីម (ខេត្ត​វិញ​ឡុង​) ដូច្នេះ តែង​បាន​ទទួល​ផល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​វិនិ​យោគ​អា​ទិភាព​ដោយ​ឡែក​របស់​រដ្ឋ​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ភូមិ​ភាគ​តែង​មាន ការ​ព្រួតដៃ​របស់​សង្គម គិត​គូរ​ដល់​ជីវ​ភាព​គ្រួ​សារ​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: បង​ស្រី​សុើង​ធី​ត្រាង