លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ផន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខ្នះ​ខ្នែង​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ

ខ្នះ​ខ្នែង​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ 

ធ្វើសមទិន 04-12-2017

បង​ស្រី​ឡឹម​ធី​ផន នៅ​ភូមិ​ត្រឿង​ថ​២A ឃុំ​ត្រឿង​ឡុង ស្រុក​ផុង​ដៀង ជា​ស​មា​ជិក​ស​មា​គម​នា​រី ជនជាតិ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​ស​មូហ​ភាព បុគ្គល​នា​រី​ជន​ជាតិ នា​រី​អ្នក​កាន់​សា​ស​នា ចំ​នួន​២៧ ធ្វើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពូ​កែ​ទើប​បាន​សមា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ក្រុង​កឹង​ធើ​ស្ងើច​សរ​សើរ​និង​ជូន​រង្វាន់​។

Tag: បង​ស្រី​ផន