លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​នាង​សម្បូរ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បង្កើនស្មារតី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន

បង្កើនស្មារតី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​បង​ស្រី​នាង​សម្បូរ ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​​ជ​ន​ជាតិ​ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ឲ្យដឹង៖ ស្មារ​តី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​និង​គ្រួ​សារ របស់​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ច្បាស់​។

Tag: លោក​ត្រឹង​ទ្រឿង​ហាយ

គិតគូរជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ

គិតគូរជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2017

ពេល​កន្លង​ហើយ ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោបាយ​សុខុ​មា​ល​ភាព​សង្គម​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច នៅ​ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង ត្រូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ។​

Tag: បង​ស្រី​នាង​សម្បូរ