លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ថាច់​ធី​ហុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 26-03-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​​ន​យោ​បាយ​សុ​ខា​ភិ​បាល និង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព កម្លាំង​កាយ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច លើ​ភូមិសាស្រ្ត​ខេត្ត មាន​ការ​វិ​វឌ្ឍ​គួរ​ឲ្យ​មោទ​នៈ​។

Tag: បង​ស្រី​ថាច់​ធី​ហុង