លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ថាច់​ធី​សា​ថា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​ធាន​សា​ខា​សមា​គម​នារី​ធ្វើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពូ​កែ​

ប្រ​ធាន​សា​ខា​សមា​គម​នារី​ធ្វើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពូ​កែ​ 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​មក ការ​ចលនា​នារី​ធ្វើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពូកែ​ត្រូវ​បាន​សមា​គម​សហ​ព័ន្ធ​ នារី​សង្កាត់​៨​ ក្រុង​ត្រាវិញ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​យ៉ាង​ទូលំ​ទូ​លាយ​ដល់​សមា​ជិក​ទាំង​ អស់ ហើយ​បាន​បង​ប្អូន​នារី​ចូល​រួម​គាំទ្រ​យ៉ាង​ស​កម្ម​។

Tag: បង​ស្រី​ថាច់​ធី​សា​ថា