លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ញ៉ាន់ វិ​លត្រ​ឡប់​មក​ពី​វត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌​មី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជន​បទ​ថ្មី​ ធ្វើ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​សម្រាប់​អភិ​រក្ស​វប្ប​ធម៌​

ជន​បទ​ថ្មី​ ធ្វើ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​សម្រាប់​អភិ​រក្ស​វប្ប​ធម៌​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

តាំង​ពី​ឃុំ​ឌិញ​អា​ង​ ស្រុក​ហ្គក្វាវ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ជីវភាព​សម្ភារៈ​និង​ស្មារ​តី​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ កាន់​តែ​បាន​លើ​កកម្ពស់​។​

Tag: បង​ស្រី​ញ៉ាន់ វិ​លត្រ​ឡប់​មក​ពី​វត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌​មី