លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ចូវ​ធីសាលី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អស់​ពី​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​នារី​ខ្មែរ​ភូមិ​ព្រែក​ចាក​

អស់​ពី​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​នារី​ខ្មែរ​ភូមិ​ព្រែក​ចាក​ 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

ជា​ង​២​១​ឆ្នាំ​ ទទួល​បន្ទុក​ជា​ប្រ​ធាន​សាខា​សមា​គម​នារី​ភូមិ​ព្រែក​ចាក​ ឃុំ​លីវ​ទូស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បង​ស្រី​ចូវ​ធីសាលី តែ​ងបាន​បង​ប្អូន​នារី​ទំ​នុក​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​រាប់​អា​ន​។​ ព្រោះ​អី​ បង​ស្រី​តែ​ងអស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​ការ​ងារ​ ជួយ​បង​ប្អូន​នារី​ខ្មែរ​ជម្នះ​ការ​លំ​បាក​ ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ជីវភាព​។​

Tag: បង​ស្រី​ចូវ​ធីសាលី