លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​ង្វៀន​ធី​អុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ

អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ 

ធ្វើសមទិន 16-08-2017

មិន​ត្រឹម​តែ​សម្រេច​បាន​ល្អ​នូវ​ភារ​កិច្ច​ឯក​ទេស​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​ទទួល​បន្ទុក​ពិ​និត្យ​និង​ព្យា​បាល​​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គ្រូ​ពេទ្យ​ឡឹម​សល ប្រ​ធាន​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ហ្វា​តឹង ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ តែង​បាន​អ្នក​ជំ​ងឺ​និង​ប្រ​ជា​ជន​គោ​រព​រាប់​អាន​ ។

Tag: បង​ស្រី​ង្វៀន​ធី​អុក