លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​គឹម​ធី​ធូ​ហា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​ធាន​ក្រុម​នា​រី​ប្រិត​សំ​ចៃ អស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​ការ​ងារ

ប្រ​ធាន​ក្រុម​នា​រី​ប្រិត​សំ​ចៃ អស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​ការ​ងារ 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ជិត​ក្រ​នៅ​ភូមិ​ចាញ់​ទ្រី ឃុំ​តឹប​សេីុង ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ពេល​មាន​តម្រូវ​ការ​បុល​ទុន​អនុ​គ្រោះ​ពី​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​តែង​បាន​បង​ស្រី​គឹម​ធី​ធូ​ហា ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រិត​សំ​ចៃ​និង​បុល​ទុន​របស់​ភូមិ ណែ​នាំ​ពី​ទម្រង់​បែប​បទ​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត​ ក៏​ដូច​ជា​របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម​ទុន​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​។

Tag: បង​ស្រី​គឹម​ធី​ធូ​ហា