លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ថាច់​មុន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ភាព​ស្វា​ហាប់​នៃ​ទូក​-ង​នា​រី

ភាព​ស្វា​ហាប់​នៃ​ទូក​-ង​នា​រី 

ធ្វើសមទិន 16-10-2017

ពី​មុន​ការ​ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង ក្នុង​ឱ​កា​ស​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​គឺ​ជា​វិញ្ញា​សា​កី​ឡា​សម្រាប់​តែ​បុរស​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ វិញ្ញា​សា​កី​ឡា​មួយ​នេះ ត្រូវ​បាន​បង​ប្អូន​នា​រី​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​ប្រ​ណាំង​ដូច​ជា​បុ​រស​ដែរ​។

Tag: លោក​ថាច់​គីម​សេន

ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់

ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់ 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គី​ហីវ​ថាញ់ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​គ្រួ​សារ​ខ្មែរជា​ច្រើន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត បាន​ជ្រើស​យក​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់ រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​បង្គួរ​។

Tag: បង​ថាច់​មុន