លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​គីម​តឺ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​រោគ​រាល​ដាល​លើ​ដំ​ណាំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម

បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​រោគ​រាល​ដាល​លើ​ដំ​ណាំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម 

ធ្វើសមទិន 10-10-2017

ឃុំ​ហ៊ី​វ​តឺ ស្រុក​ទីវ​កឹង ខេត្ត​ត្រា​វិញ កំ​ពុង​ស​កម្ម​អ​នុ​វត្ត​វិ​ធាន​ការ ដើម្បី​ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​រោគ​រាល​ដាល​លើ​ដំ​ណាំ​ស្រូវ​និង​សត្វ​ចិញ្ចឹម​។

Tag: បង​គីម​តឺ