លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បងស្រីហ្វិញ​ធីហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 07-02-2017

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំឡឹម​កៀក ស្រុកថាញ់​ទ្រី ខេត្តសុកត្រាំង អនុវត្ត​បានល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំសុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជាជន បង្កបាន​ក្តីទុ​ក​ចិត្តដល់​អ្ន​ក​ជំ​ងឺ។ ពិសេស​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​គឺជា​អង្គភាព​នាំ​មុខ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​បង្ក្រាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​របស់​ស្រុក​។

Tag: បងស្រីហ្វិញ​ធីហ្វា