លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បងយ័ញថាយត្រាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជាងចម្លាក់មានទេពកោសល្យ

ជាងចម្លាក់មានទេពកោសល្យ 

ធ្វើសមទិន 20-03-2017

កើតនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារមានបវេណីខាងចម្លាក់​ សិតពុម្ព បងយ័ញ ថាយត្រាង បច្ចុប្បន្ន ជាសិប្បករចម្លាក់មួយរូបបានព្រះសង្ឃនិងគណៈ កម្មការវត្តនានាអញ្ជើញមកគូរគំនូរនិងឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមា។

Tag: បងយ័ញថាយត្រាង