លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អគ្គិ​សនី​យ្វៀង​ហាយ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជូន​អំ​ណោយ​២​៦​០​ចំ​ណែក ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ គ្រួ​សារ​លំ​បាក​ សិស្ស​ និស្សិត​ក្រី​ក្រជម្នះ​លំ​បាក​

ជូន​អំ​ណោយ​២​៦​០​ចំ​ណែក ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ គ្រួ​សារ​លំ​បាក​ សិស្ស​ និស្សិត​ក្រី​ក្រជម្នះ​លំ​បាក​ 

ធ្វើសមទិន 31-12-2019

នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អគ្គិ​សនី​យ្វៀង​ហាយ​ ទី​រួម​ខេត្ត​យ្វៀង​ហាយ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ អគ្គ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចែក​ចាយ​អគ្គិសនី​១​ សហ​កា​រជា​មួយ​នឹង​អគ្គ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដុង​បាក់​-ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​សម្ដែង​សិល្បៈ

Tag: នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អគ្គិ​សនី​យ្វៀង​ហាយ​