លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទូរ​ទស្សន៍​ CNN​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ហា​ណូយ​និង​ភូ​ក្វឹក​ ជា​គោល​ដៅ​ទេស​ចរណ៍​ក្នុង​ចំ​ណោម​គោល​ដៅ​ឈាន​មុខ​ទាំង​១៧​ នៅ​ទ្វីប​អា​ស៊ី​

ហា​ណូយ​និង​ភូ​ក្វឹក​ ជា​គោល​ដៅ​ទេស​ចរណ៍​ក្នុង​ចំ​ណោម​គោល​ដៅ​ឈាន​មុខ​ទាំង​១៧​ នៅ​ទ្វីប​អា​ស៊ី​ 

ធ្វើសមទិន 26-06-2019

ទូរ​ទស្សន៍​ CNN (ស​ហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​) បាន​លើក​ឈ្មោះ​គោល​ដៅ​ទេស​ចរណ៍​ ឈាន​មុខ​ទាំង​១៧​ សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍​អស្ចារ្យ​របស់​ទ្វីប​អា​ស៊ី​ ក្នុង​នោះ វៀត​ណាម​មាន​ភូមិ​សាស្រ្ត​ចំ​នួន​២​ នោះ​គឺ​ហា​ណូយ​ និង​ភូ​ក្វឹក​។

Tag: ទូរ​ទស្សន៍​ CNN​