លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សិក្ខា​សា​លា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

គប្បី​ពង្រាយ​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ ដើម្បី​អ​នុ​វត្ត​បណ្តា​គោលន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

គប្បី​ពង្រាយ​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ ដើម្បី​អ​នុ​វត្ត​បណ្តា​គោលន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ 

ធ្វើសមទិន 23-10-2018

នោះ​គឺ​យោ​បល់​របស់​អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ចូល​រួម​សិក្ខា​សា​លា​ “ ពិ​និត្យ​ឡើង​​វិញ ក​សាង​គោល​ន​យោ​បាយ​អា​ទិ​ភាព​សម្រាប់​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន់​កម្មា​ភិ​បាល​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺ​ឡុង​”​។

Tag: ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សិក្ខា​សា​លា​

សំ​ណើ​គ្រោង​កម្ម​វិ​ធី​សម្រាប់​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១​-២០២៥

សំ​ណើ​គ្រោង​កម្ម​វិ​ធី​សម្រាប់​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១​-២០២៥ 

ធ្វើសមទិន 12-08-2019

នៅ​ក្រុង​បួង​ម៉ា​ថួក​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​​ជាតិ​ ទើប​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ដាក់​ឡាក់​ រៀប​ចំ​​សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី​ “វាយ​តម្លៃ​បណ្តោះ​អា​សន្ន​ការ​អ​នុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​ ១៣៥ ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៦​-២០២០

Tag: ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សិក្ខា​សា​លា