លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សន្និបាត"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាម​គ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រាវិញ បូក​សរុប​ការ​ងារ​ពុទ្ធ​សាសនា​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​

សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាម​គ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រាវិញ បូក​សរុប​ការ​ងារ​ពុទ្ធ​សាសនា​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​លើក​ទី​២​ អា​ណត្តិ​កាល​ឆ្នាំ​២​០​១​៨​-២​០​២​៣​ ដើម្បី​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ពុទ្ធ​សាសនា​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទិស​ដៅ​ភារកិច្ច​ឆ្នាំ​២​០​២​០​។​

Tag: ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សន្និបាត