លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស្រុក​មីស្វៀង ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​សមូហ​ភាព​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឃុំ​នៃ​ស្រុក​មី​ស្វៀង​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ទាំង​១​០​០​%

ឃុំ​នៃ​ស្រុក​មី​ស្វៀង​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ទាំង​១​០​០​% 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ចាត់​តាំង​ពិធី​ទទួល​ស្គាល់​ឃុំ​ថាញ់​ក្វើយ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​។​ នេះ​ជា​ឃុំ​ទី​១​០​របស់​ស្រុក​មីស្វៀង បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ ហើយ​ក៏​ជា​ស្រុក​ដំ​បូង​បង្អស់​ក្នុង​ខេត្ត​ មាន​ឃុំ​ទាំង​១​០​០​%សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​

Tag: ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស្រុក​មីស្វៀង ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​សមូហ​ភាព​