លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​ និង​អ្នក​តំ​ណាង​កាត់​ខ្សែ​បូ​បើក​ពិ​ធី​តាំង​ពិ​ព័រណ៍​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បើក​ពិ​ព័រណ៍​គំ​នូរ​រូប​ភាព​៖ “៥​០​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​មរ​តក​សាសន៍​របស់​លោក​ប្រ​ធាន​ហូ​ជី​មិញ​”

បើក​ពិ​ព័រណ៍​គំ​នូរ​រូប​ភាព​៖ “៥​០​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​មរ​តក​សាសន៍​របស់​លោក​ប្រ​ធាន​ហូ​ជី​មិញ​” 

ធ្វើសមទិន 03-09-2019

សារ​មន្ទី​រ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ បាន​សហ​កា​រជា​មួយ​សារ​មន្ទី​រ​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ សា​ខា​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ សារ​មន្ទី​រ​វិ​ចិត្រ​សិល្បៈ​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ ព្រម​ទាំង​វិចិត្រ​ករ​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ បាន​រៀប​ចំ​ពិព័រណ៍​រូប​ថត​និង​គំ​នូរ៖

Tag: ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​ និង​អ្នក​តំ​ណាង​កាត់​ខ្សែ​បូ​បើក​ពិ​ធី​តាំង​ពិ​ព័រណ៍​