លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថើយទម្រង់​ក្រុម​ប្រិត​សំ​ចៃ​ឥណ​ទាន​នៅ​ឃុំ​និញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សមាគមសហព័ន្ធនារីស្រុកកូវកែ មានរបៀបធ្វើល្អៗជាច្រើនជួយសមាជិកក្រីក្រ

សមាគមសហព័ន្ធនារីស្រុកកូវកែ មានរបៀបធ្វើល្អៗជាច្រើនជួយសមាជិកក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 05-08-2019

ស្រុក​កូវកែ​ ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៣២,៦​%​។ រយៈ​ពេល​កន្ល​ង​ ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ស្រុក​កូវ​កែ​ មាន​របៀប​ធ្វើ​ល្អ​ៗ​ជាច្រើន​ក្នុង​ការ​ឧបត្ថម្ភ​សមា​ជិក​និង​នា​រី​​ក្រី​ក្រ​។ល។​

Tag: ថើយទម្រង់​ក្រុម​ប្រិត​សំ​ចៃ​ឥណ​ទាន​នៅ​ឃុំ​និញ