លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថាច់ក្វឹកថាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ដាំប្លុងអង្ករចាកផុតពីភាពក្រីក្រ

ដាំប្លុងអង្ករចាកផុតពីភាពក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 19-06-2017

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង អា​ស្រ័យ​ដំ​ណាំ​ប្លុង​អង្ករ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​បឹង​កំ​ពត ឃុំ​តាយ​វុាំង ស្រុក​ត្រឹង​ដេ (ខេត្ត​សុក​ត្រាំង) ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​​ឡើង​ធូរ​ធារ។

Tag: ថាច់ក្វឹកថាយ