លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ត្រឿងហឺវតាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរ

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 03-05-2017

ក្នុង​នាម​ជា​បក្ខ​ជន​មួយ​រូប លោក​ថាច់​សំ​រួល នៅ​ភូមិ​រាជ​មល្ល​ចាស់ ឃុំ​គីម​ហ្វា ស្រុក​កូវ​ង៉ាង បាន​ធ្វើ​ជា​គំ​រូ​និង​ចូល​រួម​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​ប្រតិ​បត្តិ បាន​ល្អ​នូវ​គោល​ការណ៍​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​និង អនុ​វត្ត​នូវ​រាល់​ស​កម្ម​ភាព​បដិវត្តន៍​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: ត្រឿងហឺវតាយ