លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​​​ប្រ​សាសន៍​លោក​ត្រឹង​វុា​ំង​ចៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ផ្ដើម​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​រោង​​ចក្រ​វា​យោ​អគ្គិសនី​

ផ្ដើម​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​រោង​​ចក្រ​វា​យោ​អគ្គិសនី​ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ក្រុម​ហ៊ុន​ភាគ​ហ៊ុន Super Wind Energy កុង​លី​សុកត្រាំង ទើប​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ផ្ដើម​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​គម្រោង​រោង​ចក្រ​វា​យោ​អគ្គិស​នី Công Lý សុក​ត្រាំង ដំ​ណាក់​កាល​១ នៅ​ឃុំ​ឡាយ ហ្វា​ ទី​រួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​។

Tag: តាម​​​ប្រ​សាសន៍​លោក​ត្រឹង​វុា​ំង​ចៀង