លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​​ប​ង​​ស្រី​លឺវ​ធី​ង៉ុក​ថាវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មាន​ទម្រុង់​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​បង្ក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​បង​ប្អូន​នា​រី

មាន​ទម្រុង់​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​បង្ក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​បង​ប្អូន​នា​រី 

ធ្វើសមទិន 22-12-2015

សមា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ឡុង​ភូ ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​កសាង​ទម្រង់​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ឲ្យ​សមា​ជិក​។ ក្នុ​ង​នោះ ទម្រង់​"នា​រី​ជួយ​ការ​ងារ​ផ្ទះ​តាម​ម៉ោង​" បាន​ជួយ​ឲ្យគ្រួ​​សារ​ជា​ច្រើន​ មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ជីវ​ភាព​គ្រួ​សារ​។

Tag: តាម​​ប​ង​​ស្រី​លឺវ​ធី​ង៉ុក​ថាវ