លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡេ​ញឺ​ឡេ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ផុង​ហ៊ីប

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ផុង​ហ៊ីប 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡេ​ញឺ​ឡេ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ផុង​ហ៊ីប ជី​វ​ភាព​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​វិវឌ្ឍន៍​។

Tag: លោក​ត្រឿង​ក្វាង​វិញ

អភិ​វឌ្ឍ​សុ​ខា​ភិ​បាល​នៅ​ស្រុក​តំ​បន់​ដាច់​ស្រ​យាល

អភិ​វឌ្ឍ​សុ​ខា​ភិ​បាល​នៅ​ស្រុក​តំ​បន់​ដាច់​ស្រ​យាល 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

ស្រុក​ផុង​ហ៊ីប ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ទោះ​បី​ជា​ស្រុក​ស្ថិត​នៅ​តំ​បន់​ដាច់​ស្រ​យាល ប៉ុន្តែ​តែង​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡេ​ញឺ​ឡេ