លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​សុើង​ហ្វាង​យ៉ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ព្រួត​ដៃ​អភិ​វឌ្ឍន៍​អប់​រំ

ព្រួត​ដៃ​អភិ​វឌ្ឍន៍​អប់​រំ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​សុើង​ហ្វាង​យ៉ី ប្រធា​នកា​រិ​យា​​ល័យជ​នជា​តិ​ក្រុងប៊ិ​ញមិ​ញ ខេត្ត​វិញ​ឡុង ជា​ភូមិ​សាស្រ្ត ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​ច្រើន​កុះ​ក​រតែ​ង​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ឧត្តាន​កម្ម​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ អ​នុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​និង​បន្ត​ឧត្តាន​កម្ម​អប់​រំ​វិ​ទ្យា​ល័យ​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​សុើង​ហ្វាង​យ៉ី